אורן שבת
עורך דין ונוטריון

נוטריון

עו"ד אורן שבת, הינו נוטריון מוסמך משנת 2007. הינו דובר השפות: אנגלית, ספרדית, איטלקית, עברית על בוריין ומספק את כל שירותי הנוטריון בשפות אלה ללקוחות המשרד.
השירות הנוטריוני ניתן ביחס למסמכים מחו"ל והמיועדים לשימוש בתחומי מדינת ישראל (כגון: תעודות לידה, תעודות נישואין, גירושין, תעודות יושר, הסכמים, יפויי כח, תעודות לימודים פסקי דין וכו' שמקורן במדינות דוברות ספרדית, איטלקית ואנגלית) כמו גם למסמכים הניתנים בארץ ומיועדים לשימוש בחו"ל, לצרכי הגירה, לימודים, פתיחת חשבונות בנק בחו"ל וכו'.

כמו כן, עו"ד שבת הינו בעל נסיון רב בתרגום מסמכים ממדינות אמריקה הלטינית, איטליה אנגליה, ארה"ב (ועוד) לשפה העברית, לצורך הגשתן למשרד הפנים ולרשויות ציבוריות נוספות בישראל, כגון: בתי משפט, משרד המשפטים, אוניברסיטאות, מקומות עבודה י'.

כנוטריון דובר השפות אנגלית, ספרדית איטלקית ועברית, מורשה עו"ד שבת לאמת חתימות של לקוחותיו על מסמכים הכתובים בכל אחת משפות אלה או בשילוב כל השפות גם יחד (כגון, יפויי כח, צוואות, תצהירים, טפסים המיועדים להגשה לבנקים ולרשויות שונות).

השירות הנוטריוני ניתן ללקוחות מכל הארץ ומבוצע באופן מדויק, אמין ומהיר.

מונחים בנושא נוטריון:

מהו נוטריון

נוטריון הוא עורך-דין, בעל וותק של 10 שנים ומעלה, אשר אושר בהתאם לחוק הנוטריונים לשמש כנוטריון. נוטריון מוסמך לבצע מספר פעולות שנקבעו בחוק:

 • לאמת חתימות על מסמכים;
 • לאשר שהחתומים על מסמכים, בשם זולתו, היה מוסמך לכך;
 • לאשר נכונותם של העתקי מסמכים;
 • לאשר נכונותם של תרגומים;
 • לקבל ולאשר תצהירים והצהרות אחרות;
 • לאשר שאדם פלוני חי;
 • לאשר נכונותן של רשימות מצאי;
 • לערוך העדה של מסמך סחיר;
 • לערוך מסמכים ו/או לעשות בהם פעולות אחרות כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינה זרה, או על פי מסמכים אחרים;
 • להשתמש בסמכות של נוטריונים ציבוריים על פי דינים זרים;
 • לאמת הסכמי ממון בין בני זוג, אשר נכרתו לפני הנישואין של בני הזוג;

ייפוי כח לעורך-דין

ייפוי-כוח שניתן בישראל לעורך דין לפעול בתחום הפעולות שיש להן קשר לשירות המקצועי שנותן עורך-דין ללקוח לרבות קבלת כספים ודברים אחרים בשביל לקוחו בעניין כזה. אם חתימת הלקוח על ייפוי הכח אושר בכתב על ידי עורך-הדין, אין יפויי הכח טעון אישור נוסף.
בהתאם לחוק לשכת עורכי הדין, עורך דין שניתן לו יפוי-כוח לפעול בתחום הפעולות המיוחדות לעורך דין עבור לקוחו רשאי להסמיך בכתב עורך דין אחר לפעול במקומו, אם לקוחו נתן הסכמתו לכך.

ייפוי כח נוטריוני

ייפוי כוח נוטריוני הוא ייפוי כח, שחתימת מיפה הכוח בו, מאומתת על ידי נוטריון.
ייפוי כח נוטריוני נדרש בשני מקרים:

 1. ייפוי כח נוטריוני נדרש כאשר, מדובר בייפוי כח כללי (להבדיל מיפוי כח מיוחד). הרציונל העומד מאחורי חיוב עריכתו של ייפוי כח כללי על ידי נוטריון הוא , היות ייפוי הכח הכלי מתייחס לכלל רכושו של מיפה הכוח, דבר המחייב זהירות רבה יותר לעומת ייפוי כח מיוחד, המתייחס לנכס או נכסים מסוימים.
 2. ייפוי כח נוטריוני נדרש, כאשר ייפוי הכח נדרש לצורך ביצוע עסקאות במקרקעין.

חוק הנוטריונים קובע, במפורש, כי יפויי כח כללי ויפויי כח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין לא יהיו בני תוקף אלא אם ערך אותו נוטריון או אימת את החתימות שעליהם בהתאם לחוק.

בהתאם לסעיפים 6-7 לחוק להגנת רכוש מופקד, לא ניתן לעשות שימוש בייפוי כח לצורך ביצוע רישום בפנקס המקרקעין או בכל פנקס אחר המתנהל על פי חיקוק וחלפו 10 שנים ממועד החתימה על ייפוי הכח- אלא אם כל ייפוי הכח הוא גם בלתי חוזר.

ייפוי כח בלתי חוזר

ייפוי כח בלתי חוזר הוא ייפוי כח שניתן לצורך הבטחת זכותו של אדם אחר או של השלוח עצמו וזכותם של אלה תלויה בביצוע נושא השליחות. ייפוי כח בלתי חוזר, בעקרון, אינו ניתן לביטול. אך נתן לבטלו, כפי שניתן לבטל כל התחייבות אחרת, באמצעות בית המשפט, בהתקיים נסיבות מיוחדות, כגון, עושק, כפייה וכו'.

אישור נוטריוני של נכונות העתק מסמך על ידי נוטריון

אישור נוטריוני של נכונות העתק מסמך הוא אישור שמעניק נוטריון ובמסגרתו מאשר הנוטריון, כי המסמך המצורף לאישורו הוא העתק מדויק של המסמך המקורי, שהוצג בפניו. עורך דין המעניק אישור נכונות העתק מסמך לגבי מסמך שנערך בשפה זרה, צריך לשלוט בשפת המסמך.

אישור נכונות תרגום מסמך על ידי נוטריון

אישור נכונות תרגום מסמך הוא אישור שמעניק נוטריון ובמסגרתו מאשר הנוטריון, כי המסמך המצורף לאישורו הוא תרגום מדויק לשפה שאליה תורגם המסמך משפת המקור של המסמך. העתק מדויק של המסמך המקורי, שהוצג בפניו.
עורך דין המעניק אישור על נכונות תרגום מסמך צריך לשלוט בשפת המסמך שלגביו ניתן האישור.

תעודת חיים

אישור שמעניק נוטריון, ובו הוא מאשר, כי האדם פלוני נמצא בחיים. לאישור תעודת בחיים יש לצרף את חתימתו של האדם שלגביו ניתן האישור.

הסכם ממון

הסכם ממון הוא הסכם בין בני זוג, המסדיר את יחסי הממון שבינהם. שינוי שלם הסכם ממון צריך להיעשות בכתב. הסכם ממון טעון אישור של בית המשפט לענייני משפחה הוא הדין לגבי שינוי של הסכם ממון.
אולם, הסכם ממון שנערך לפני הנישואין, יכול שיאומת בידי נוטריון. במעמד אימות הסכם הממון על הנוטריון להיות נוכח שבני הזוג הניצבים לפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ומתוך הבנה את משמעותו ותוצאותיו.

עריכת צוואה בפני נוטריון

צוואה יכול שתיערך בפני נוטריון. במעמד עריכת הצוואה מוודא הנוטריון שהמצווה שומע את השפה שבה נרשמו דבריו הצוואה, הוא יקרא את הצוואה בפני המצווה ויקבל ממנו הצהרה, כי הצוואה ניתנה מרצונו החופשי וכי זוהי צוואתו. כמו כן נוטריון מאשר את חתימת המצווה על הצוואה. בהתאם לסעיף 20 לחוק הירושה, לעניין עריכת צוואה, "דין נוטריון כדין שופט".
יש לציין, כי חוק הירושה מקנה לנוטריון סמכות לקבל צוואה בעל פה. במקרה כזה, המצווה מוסר לנוטריון את דבר צוואתו והנוטריון רושם את הצוואה וחותם עליה לבדו.

תצהיר בפני נוטריון

תצהיר הוא מסמך שבו מצהיר אדם על עובדות או מסמכים, מתוך כוונה שתצהירו ישמש ראיה כשרה לאמיתות תכנו. בתצהיר מוזהר המצהיר לומר את האמת, שאם לא כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק. העונש הקבוע בחוק העונשין למסירת תצהיר שקר הוא 3 שנות מאסר.ניתן לחתום על תצהיר בפני נוטריון.

מספר עובדות על הנוטריון ועל חובותיו המקצועיות של נוטריון

 • אישור של נוטריון נחשב על פי חוק ל"תעודה ציבורית".
 • אישורו של נוטריון משמש ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון, למעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו.
 • נוטריון מחויב לשמור עותק מכל אישור נוטריוני במשך 7 שנים.
 • נוטריון מחויב למסור ללקוחו העתק מכל מסמך שערך.
 • נוטריון רשאי להוציא אישור העתק לגבי חלק ממסמך רחב יותר.
 • נוטריון רשאי לאמת חתימה על מסמך שנערך בשפה שאינה ידוע לו ובלבד שהמסמך תורגם תחילה לשפה הידועה לנוטריון והמתרגם מסר תצהיר בדבר שליטתו בשפות ובדבר נאמנות התרגום.
 • נוטריון מחויב לשמור בסוד כל דבר שהובא לידיעתו על ידי מי שנזקק לשירותיו.
 • אדם מאושפז או מרותק למיטתו צריך לספק תעודה רפואית, כתנאי לאימות חתימתו בפני נוטריון.
 • נוטריון אינו רשאי לערוך אישור נוטריוני עבור קרובו, שותפו או עובדו.
 • ביטול ייפוי כח ומסמך אחר שנערך בפני נוטריון, צריך להיעשות במתן הודעה לנוטריון.
 • לצורך הוכחת זהות של חותם על ייפוי כח לביצוע עסקה במקרקעין, יש להציג בפני הנוטריון תעודת זהות או דרכון, בלבד.
נוטריון

כתובת המשרד: רח' משכית 22 הרצליה פיתוח
"בית לומיר", כניסה דרומית, קומה ג'.
טלפון (רב קווי) : 09-9543895
פקס: 09-9545033
דוא"ל מזכירות: office@yerushot.co.il

שעות העבודה של המשרד:

יום א' עד ה':
מהשעה 09:00 עד השעה 19:00 ברציפות
 

יום ו':
מהשעה 09:00 עד השעה 12:00
 

ערבי חג:
יש להתקשר ע"מ לברר
לייבסיטי - בניית אתרים